نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
بهمن فیزابی دکتری pr@shirazu.ac.ir ۳۶۲۸۶۴۵۰ ۳۶۲۸۶۴۴۶