کارگاه آموزشی "آشنایی با مفهوم استارتاپ و چرخه تامین مالی استارتاپ ها" | دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
پوستر: